Detroit Potholes – Mound Road

Potholes on Mound Rd.